Get Adobe Flash player
分區 聚會時間(每月一次) 聯絡人
又一村 第三個禮拜五晚上八時正 杜景浩
太 子 第一個禮拜五晚上八時正 尹福根
竹 園 第二個禮拜五晚上八時正 梁國強
九龍塘 最後的禮拜二晚上八時正 彭江文娟
第二個禮拜六晚上八時正 彭江文娟
紅 磡 最後的禮拜五晚上八時正 何迪輝
深水埗 聖餐前週五晚上八時正 韓怡椿
荔 葵 第四個禮拜六晚上七時半 趙謝寶儀、黃啟棠
沙 田 第四個禮拜五晚上八時正 黃華登
九龍灣 第二個禮拜六晚上七時半 尹福強
油麻地 第三個禮拜五晚上七時半 方鑑波
大角咀 第二個禮拜四晚上七時半 黃碧珍